• معرفي
  • Introduction 27001
  • Internal Audit 27001
  • Lead Auditor 27001

آشنايی با استاندارد مديريت سرويسهای IT  (BS15000)

 

:: اهداف دوره:

با توسعه روزافزون IT ، هر روز به اهميت مديريت سرويسهای فن آوری اطلاعات(ITSM)در سازمانها و ارگانها نيز افزوده می گردد.در اين راستا BS15000، استاندارد بين المللی مديريت سرويسهای IT به موارد لازم جهت ايجاد يک سیيستم مديريتی موثر و ارائه راهکارهای مناسب جهت پياده سازی اين سيستم می پردازد. دوره آموزشی آشنايی با BS15000 ،به بررسی مبانی استانداردهای مديريت سرويسهای IT پرداخته و افراد را با روشهای ارزيابی و مطابقت سيستمها با استاندارد BS15000 آشنا می سازد.

 

:: مخاطبين دوره:

مشاورين امنيت

مديران و متخصصان IT

مشاورين و مجريان ISMS

مسوولين امنيت IT

مميزِین داخلی سازمان

مميزين ISMS

مديران حراست سازمانها

مديران ارشد سازمانها، مديران IT

متخصصين مديريت کيفيت

مميزين سيستمهای تضمين و کنترل کيفيت

 

آشنايی با استانداردهای امنيت اطلاعات:                     

Introduction to BS7799:2005 / ISO (27001)

:: اهداف دوره:

تامين امنيت اطلاعات نياز حياتی هر سازمانی می باشد. یک سيستم استاندارد و کارآمد مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) ، ضمن مقابله با تهديدات امنيتی، آمادگی سازمان را در مواجه و واکنش به وقايع امنيتی احتمالی، تضمين می نمايد .BS7799:2005 مهمترِين استانداردبين المللی برای طراحی و اجرا و مميزی سيستمهای مديريت امنيت اطلاعات می باشد.

دوره آموزشی معرفی استاندارد ISO 27001، با معرفی مبانی،اهداف و چالش های امنيت اطلاعات، به بررسی جزئيات بخش های استاندارد BS7799:2005 می پردازد. شرکت کنندگان در اين دوره با روند کلی طراحی و اجرای ISMS و نکات کليدی که بايد در جهت مطابقت با استاندارد و دريافت گواهينامه BS7799:2005 مورد توجه قرار گيرند، آشنا می شوند.

 

مميزی داخلی استانداردهای امنيت اطلاعات:

   Internal Audit - BS7799:2005  /ISO (27001)

:: اهداف دوره:

افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمانها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات(ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندهاو سيستم های IT سازمان، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.

شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی با روشهای مميزی داخلی ISMS که مطابق با استاندارد ISO 27001 و الزامات بخش دوم از استاندارد BS7799:2005 می باشند، از طريق شرکت در کارگاهها و آموزشهای عملی آشنا می شوند.

 

 سرمميزی  BS7799:2005– مورد تاييد IRCA  (کد 2016)

Lead Auditor - BS7799:2005 / ISO (27001)

:: اهداف دوره:

مميزی لازمه موفقيت هر سيستم مدیریتی می باشد. مميزی کارآمد تنها راه اطمينان از صحت تدابير سازمان برای محافظت از دارایی های خود است . از این رو مميزان با مسووليتها و چالشهای سنگين و مسایل پیچيده روبرو هستند. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با روند مميزی BS7799:2005 آشنا شده و روشهای انجام مميزی برای (Certification Bodies) را فرا می گيرند.

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;