• معرفي
  • آزمون

Linux+:

  CompTIA Linux+ آزمون و مدرک بين المللی+CompTIA Linux معادل 6 ماه تا يک سال تجربه کاری در زمينه نصب و راه اندازی سيستم عاملهای لينوکس می باشد.اين مدرک و آزمون مربوطه برای اولين بار در سپتامبر 2001 توسط شرکت کامپتيا به عنوان يک مدرک entry-level در زمينه لينوکس معرفی گرديد که امکان ورود به دوره های بالاتر از جمله RHCE را فراهم می سازد. افراد دارای اين مدرک توانايی و دانش مورد نياز جهت نصب،راه اندازی ، مديريت ،اعمال امنيت و عيب يابی سرويسهای لينوکس  را دارا می باشند .در حقيقت دستيابی به اين مدرک نشانه دانش و مهارت فردی در تکنولوژيهای لينوکس می باشد.آزمون و مدرک اين دوره توسط شرکت compTIA ارائه شده و اين دوره برای ساير دوره های Linux نقطه شروع و بهترين پيش نيازمحسوب می گردد.( آزمونXK0-001  کامپتيا)

 

:: تعداد امتحانات: 1

اين آزمون دربرگيرنده مواردی از جمله knowledge of security, installation, configuration,  documentation و hardware می باشد.با وجود بيش از 5000 فرد دارای اين گواهينامه در سراسر دنيا ،به دليل تقاضای روز افزون در زمينه لينوکس،نياز به وجود افراد متخصص در اين رشته همه روزه رو به افزايش است که اين امر نشانه شناخت دنيای فن آوری اطلاعات نسبت به جايگاه  اين مدرک می باشد.

 

Installation  19%

 Configuration  20%

IManagement/Maintenance  26%

Security  21%

Documentation  6%

Basic Linux Hardware  5%

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;