• معرفي
  • آزمون

CCSP:

 مدرک ccsp  بیانگر داشتن دانش پیشرفته ،مهارت های خاص در برقراری امنیت شبکه های سیسکو می باشد. از دانش این افراد میتوان در مدیریت امنیت شبکه جهت محافظت از بازدهی شبکه، مقابله با تهدید ها و حملات با کمترین هزینه استفاده کرد.

سیلابس این دوره شامل کار کردن با ویژگی های امنیتی  Router switch ,ASA, Isp,csa ,   پیاده سازی NAC  و ارائه یک راه حل امنیتی یکپارچه با استفاده از این تکنولوژی میباشد.

 

 

پیش نیاز دوره CCNA Security :

دوره آموزشی SNRS :

در این دوره پیاده سازی و بررسی برای مقابله با حمله های لایه دوم و حمله های مختلف شبکه،راه اندازی، NAT,Zone,Based firewall و CBAC (یا فایروالIOS)مورد بحث قرار می گیرد. همچنین پیاده سازیVPN(Remote Access, Site-to-site) ,ios-ipsسایرویژگی های امنیتی ازموضوعات دیگر این دوره می باشند.

 


دوره آموزشی SNAP :

در این دوره پیاده سازی NAT،switch،routing،VLANهای AAA  با استفاده از CLI و ASDM مورد بحث و بررسی قرار   می گیرد.همچنین protocol inspection در لایه 3و4 ، راه اندازی vpn، راه اندازی failover در مدهای مختلف ، راه اندازی transparent firewall و مانیتورینگ با استفاده از ASA از مباحث دیگر این دوره می باشد

 


دوره آموزشی IPS :

در این دوره آموزشی نحوه استفاده از سنسور IPS برای مقابله با تهدید های امنیتی ،نصب سنسور  ips یا ماژول IPS  ؛ پارامترهای پیشرفته سیستمی سنسور IPSو نحوه تنظیم آنها جهت بهبود دربازدهی سیستم مقابله با حملات مورد بحث و بررسی قرار میگیرند . آنالیز  Event های سنسورIPSو بررسی زمان پاسخ دهی در برابر حملات شبکه ، بروزرسانی و نگهداری سنسور  IPSاز موضوعات دیگر این دوره میباشند.

 


دوره آموزشی SNAA :

دراین دوره آموزشی راه اندازی NAT،dynamic Routing switching، protocol inspection درلایه7، راه اندازی   modular policy framework، راه اندازی IPSEC VPN،SSL VPN، راه اندازی  QOS برای ترافیک تونل ، راه اندازی AIP-SSM و CSC-SSM مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

تعداد امتحانات :

جهت دریافت این مدرک آزمون ها مطابق جدول زیر بایدگذرانیده شود .توضیحات هر کدام از دوره ها در پایین جدول آورده شده است

Cisco Certified Security Professional Exams & Recommended Training

Required Exam(s)

Recommended Training

642-504 SNRS

Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SNRS)

642-524 SNAF

Securing Networks with ASA Foundation (SNAF)

642-533 IPS

Implementing Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

Elective Exam(s)

Elective Training

642-591 CANAC
OR
642-545 MARS
OR
642-515 SNAA

Implementing Cisco NAC Appliance (CANAC) OR
Implementing Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System (MARS) OR Securing Networks with ASA Advanced (SNAA)

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;