• معرفي
  • آزمون 2005
  • آزمون 2008

MCPD:

 

: Microsoft Certified Professional Developer مدرک متخصص برنامه نويسی مايکروسافت يا MCPD نشانگر مهارت فرد در به کارگيری Microsoft Visual Studio و Microsoft .NET Framework در توليد برنامه های کاربردی و تخصصی جهت استفاده در صنعت و دنيای واقعي می باشد .

كسب اين مدرك توانايي و مهارتهاي تخصصي فرد در برنامه نويسي و ارائه و توليد نرم افزارهاي مبتني بر دات نت را نشان مي دهد و در راه كسب اين مدرك مباحث بسيار جامع و كاملي در مورد مدلهاي برنامه نويسي تحت ويندوز و تحت وب و همچنين روشهاي توسعه برنامه هاي كاربردي در محيطهاي تجاري بزرگ براي شما ارائه خواهد شد .

اين مدرک كه جايگزين MCSD قلمداد مي گردد از سری Professional می باشد و در سری هاي 2005 و 2008 تاكنون سه مدرک  MCPD معرفی گرديده است

:: MCPD: Windows Developer 3.5

:: MCPD: Web Developer 3.5

:: MCPD: Enterprise Applications Developer 3.5

 

  • MCPD on Microsoft Visual Studio 2005

 

Windows Developer on Visual Studio 2005

Exam number

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows-Based Client Development

Exam 70-526

MCPD requirement: PRO: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

Exam 70-548

Web Developer on Visual Studio 2005

Exam number

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Web-Based Client Development

Exam 70-528

MCPD requirement: PRO: Designing and Developing Web-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework

Exam 70-547

 

Enterprise Application Developer on Visual Studio 2005

Exam number

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Windows-Based Client Development

Exam 70-526

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Web-Based Client Development

Exam 70-528

MCTS prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 – Distributed Application Development

Exam 70-529

MCPD requirement: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework

Exam 70-549

 

 

براي كسب اطلاعات جامع در مورد مدرك و آزمونهاي مدرك MCPD به لينك زير مراجعه فرماييد

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mcpd.aspx#tab2

 

  • MCPD on Microsoft Visual Studio 2008

 

Windows Developer 3.5 on Visual Studio 2008

Exam number

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Forms Application Development

Exam 70-505

MCPD Requirement: PRO: Designing and Developing Windows Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5

Exam 70-563

ASP.NET Developer 3.5 on Visual Studio 2008

Exam number

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development

Exam 70-562

MCPD Requirement: PRO: Designing and Developing ASP.NET Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5

Exam 70-564

 

Enterprise Application Developer 3.5 on Visual Studio 2008

Exam number

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Exam 70-536

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Forms Application Development

Exam 70-505

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET Application Development

Exam 70-562

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development

Exam 70-561

MCTS Prerequisite: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation Application Development

Exam 70-503

MCPD Requirement: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5

Exam 70-565

 

براي كسب اطلاعات جامع در مورد مدرك و آزمونهاي مدرك MCPD به لينك زير مراجعه فرماييد

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mcpd.aspx#tab2Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;